E-298

298

©Josh Boyajian

2002 Pierce Dash 100’ rear mount aerial


Truck Co. 58 (1/8/2002 - 8/7/2020)