E-327

327

©Josh Boyajian

2002 Pierce Dash 100’ rear mount aerial


Truck Co. 17 (12/10/2002 - 10/14/2020)